Contact   |  

Wij (ont)zorgen door middel van sport

De maatschappelijk impact van sport en bewegen is groot. Binnen gemeenten zou sport een belangrijke basis moeten zijn om doelen binnen de sociale infrastructuur te bewerkstelligen. Vanuit Sport-Z brengen wij doelgroepen in beweging die lastig hun weg vinden naar de reguliere sportverenigingen.

Binnen gemeenten begeleiden wij sportverenigingen die gemotiveerd zijn om uiteenlopende doelgroepen aan zich te binden. Wij geven specifieke doelgroepen de mogelijkheid om binnen een veilige omgeving te starten met bewegen en laten ze kennis maken met verschillende sporten.

Transities in het sociaal domein
Het sociaal domein is volop in beweging door de invoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden gekregen om haar inwoners te ondersteunen bij het economisch en maatschappelijk zelfredzaam worden of blijven. Ook dienen zij ouders en kinderen te ondersteunen, zodat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Wanneer we inzetten op sporten en bewegen zal dit bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van de jeugd en het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners. Hiermee draagt sport en bewegen bij aan de realisatie van de doelstellingen in het sociaal domein.

Verbinding met Wmo
Er wordt veel gesproken over de kansen die er liggen om sport- en beweegactiviteiten en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verbinden. Immers staan vaak dezelfde doelgroepen centraal. Ervaring leert dat sport een bijdrage kan leveren bij de aanpak van maatschappelijke problemen. Sport biedt een alternatief voor het hangen op straat en bevordert daarmee veiligheid in buurten. Sport houdt mensen ook langer vitaal en voorkomt of vertraagt daarmee een overgang tot (zwaardere) zorg. Dat is ook precies wat de Wmo beoogt; mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn en te laten participeren in de maatschappij.

Het is aan gemeenten om de verbanden te leggen om het maximale uit de sport en de Wmo te kunnen halen. Het combineren van die thema’s biedt daarmee inspiratie voor een nieuwe manier van werken. Iets wat al gebeurt op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning.

Maatwerk
Gemeenten streven naar maatwerk en hanteren hierbij als uitgangspunt de ‘eigen kracht’ van inwoners. Wat kan iemand nog zelf en wat zou de persoon willen kunnen? Het bevorderen van een actieve leefstijl en het verhogen van de mate van fitheid (het realiseren van -gezond- beweeggedrag) is een essentieel voor doelgroepen die moeilijk in beweging komen.